Ayngaru tsìnga yora’tut! May I present the four winners!

Ma eylan,

To close out the year I have a real treat:

It is my pleasure to announce the winners of the 2014 Na’vi Writing Contest and present their work to you.

This year’s theme was:

Mrra zìsìt hu Uniltìrantokx sì LearnNa’vi.org teya ta vur lu. Pivlltxe pum ngeyä!

Five years with Avatar and LN are full of stories. Tell yours!

The participants were asked to write about these themes:

 • Why do you love the Na’vi language?
 • What do you like about the Na’vi’s culture, life, and environment?
 • What was/is your best experience with this community or regarding learning Na’vi?

As in past years, the categories were Poetry and Prose, with a winner and runner-up in each one. I’ve been informed that this year, the four judges—Kemaweyan, Plumps, Prrton, and Tìtstewan—working independently, found the decisions difficult but eventually reached exactly the same conclusions. Without further ado, the winners are:

POETRY:

First place:                 Vawmataw
Second place:             Alyara Arati

PROSE:

First place:                 Wllìm
Second place:             Blue Elf

Seykxel sì nitram, ma smuk! Fyolupa aysängop ayngeyä oeru teya si nìngay.

Congratulations to the winners for your beautiful and moving work; thank you to everyone who submitted entries; irayo to the judges who adjudicated fairly and conscientiously.

And a heartfelt irayo to all of you, my friends, in the Lì’fyaolo’. It continues to be a huge source of pride for me to see the language I created embraced with such dedication and love by a worldwide community of Na’vi-ists at all levels of mastery. As the language continues to develop, I know that my connection to all of you will remain one of the great joys of my life.

Oh, and . . .

MIPA ZÌSÌT LEFPOM! 2015 promises to be an exciting year for the Avatar community as the three sequels begin filming. Furia tìkangkem oeyä ye’rìn nìmun sngìyä’i, ’efu oe nitram nìtxan!

All the best, my friends, for a wonderful new year. Mì zìsìt amip lìyevu ayngaru nìwotx txana fpomtokx, fpomron, tìyawn, sì tì’o’.

Hayalovay.

And now, the winning entries:

POETRY

1st place: Vawmataw

Oet yune

Ayi’enit zamunge
Fte reykivol fa tirea
Eo sanhì sì Eywa
Ulte rivol vaykrr srer tsawke.

Vitrautraleo heyn oe.
Krra srer atan txonä,
Pam hum ftu kxa oeyä.

Aysanhìl oet yune
Tsengio nìfya’o a fnu.
Eywal oet yune,
Tìng mikyun lefpoma ‘upxareru
Sì sngumluke a vitraru
Tìme’em syamaw
Ayatokirina’ru
A srew oehu.

Krra zayene hivum kifkeyftu,
Oe neiew sivalew Eywahu.

2nd place: Alyara Arati

ma oeyä smukan
fu stum aysmukan
aylì’uta oeyä
smivon ayngar oeti
hufwa ayngakip oe
tìran ‘ukluke mi

pam mevenuä oeyä
lu sätsyìsyì hufweyä
ulte rururìri wokto
ke lam oey txe’lanä kato
slä tsranten oe
tsalsungay…

teri lì’fya leNa’vi
sì lì’fyaolo’ leNa’vi
fìsyon oer sunu frato:
tute aketsawne’a
tsun leykivatem
wotxit, keng pum oena

’erong Na’vi, tsawl sleru
ulte ‘ewan rìkeansì lu
kxawm oe ke ro’a nìtxan,
fahewti ngop oel ngian
syulangä afyole
tì’i’avay

PROSE

1st place: Wllìm

Lì’fyari leNa’vi nume oe ‘awa zìsìto set. Tafral oe lu numeyu nìyol nì’aw to pxaya numeyu alahe. Kop ke tamängok oel tìsngä’iti lì’fyayä, krra fkol ke omum ke’uti a lì’fyateri, mungwrr aysäomum a fkol rolun srungluke.

Tse, pelun sunu oeru fìlì’fya? Lun atxin lu fwa suru oeru ayfam lì’fyayä. Fwa oeyktìng ke lu ftue; ngian fpìl oel futa pam lu kewong, slä kop smon. Kop fpìl oel futa pam pxaya lì’uä rì’ìr si ralur. Oeri, pamìl fìlì’uä alu pìwopx vll kouma ‘onit pìwopxä. (Ulte sunu oer fwa rì’ìr säpi fìlì’u alu rì’ìr!) Nìsyen oe new livawk soaiat aynumeyuä lì’fyayä. Tìnusume lu ‘o’ nìlkeftang, taweyka franumeyu lu tstunwi nìtxan, ulte ‘eyng fratìpawm a lì’fyateri.

Fìvur lìmu oeyä lun a ftia lì’fyati leNa’vi, ulte sìlpey oe tsnì ‘ìyevong Na’vi tì’i’avay krrä!

2nd place: Blue Elf

Tsìnga zìsìtkam tsole’a oel relit arusikx a ro’a oer nìtxan. Tsal nìngay takuk oeti ne txe’lan. Vurìl sla’tsu kosmana kifkeyt a mì tukxa tseng a sanhìmìkam sì syay tutanä alu tawtute a slu hapxì tsakifkeyä.

Tsarel arusikx lamu Uniltìrantokx, kezemplltxe. Solunu oer lì’fya a fko plltxe tsafa mì rel arusikx, ha lolu oer säpfìl a ftia fìlì’fyati ulte new ivomum nì’ul. Krra tätxaw oe ne kelku, fwew  aysäomumit a teri fìrel. Tsafya rolun oel tìpängkxotsengit alu Learn Na’vi ulte slu hapxìtu tseyä.

Pxaya tutel anawm tok tsatsenget ulte tìnusumeri srung soli oer nìtxan krra lolu oe zìma’uyu. Set oe nìteng tsun srung sivi aysngä’iyur alahe. Keng lolu oer skxom a frrfen ultxati eylanä Uniltìrantokxä mì Perlin ulte ultxa si hu awngeyä nawma karyu Pawl. Furia tìleno asteng tsunslu, ke srefoley oe kaw’it.

Plltxe Pawl san fìtìpängkxotsengìri mipa sì’eylanit fkol ngop fìtsenge sìk. Tsun oe mivllte, rolun oel eylanot nìteng.

Srake tsun aynga pivlltxe nìteng fayluta relìl arusikx leykatem tìreyt oeyä?

Edit Jan. 3, 2015: In title, Yora’tu –> Yora’tut
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

16 Responses to Ayngaru tsìnga yora’tut! May I present the four winners!

 1. Tìtstewan says:

  Seykxel sì nitram, ma smuk!

  Fìpostìri oe seiyi irayo ngaru nìtxan, ma Pawl!
  Apxa irayo, ma frapamrelsiyu a fpole’ sneyä famrelit säwäsultsyìpur!
  Kop, irayo ma pxeylan a sko pe’unyu a pole’un ayfamrelteri!

  The quality of the entries was quite impressive!

  Ma smuk, feel free to post your entry also in this board on LN:
  2014 Na’vi Writing Contest

  Mipa zìsìt lefpom ayngaru!

  ayngeyä Tìtstewan – Roland

 2. Vawmataw says:

  Irayo ma tsìnga pe’unyu.
  Livu fraporu txantsana zìsìt amip. 🙂

 3. Markì says:

  I really look forward to this becoming a yearly tradition at LearnNavi.org

 4. Pingback: 2014 Na’vi Writing Contest Winners Announced! | Learn Na'vi

 5. Wind12 says:

  Irayo nìtxan!!

  tsasäwäsultsyìp lamu ‘o’

  Mipa zìsìt lefpom ma frapo!!!!

 6. SGM (Plumps) says:

  Ayyora’tur seykxel sì nitram!
  Lora famrel nìngay!

  Furia tsolun livu oe pe’unyu fìsäwäsultsyìpä fìsìsìtä, oeru meuia.

  Ayngaru mipa zìsìt lefpom nìwotx!

  Nìvingkap: srake oel tsole’atsa mipa lì’ut alu sängop? Srekrr ke solar tsat fkol kawkrr…

 7. Blue Elf says:

  Wou, seysonìltsan! Lolu oer sngum a fìsäwäsultsyìp ke flayä, slä tsaw ke len. ‘Efu nitram!
  Humìri, lu oeru [here we need word for surprise, why do we not have it yet?] Yolora’ ke nawma sulfätu, ki ‘ewana sute :). Nìngay ke srefey oel fìkumit, slä lu muiä. Sweylu txo mipa sute flivä, fì’u lu aungia a wìntxu futa lì’fya rey mi. Fì’u tsranten ulte tìng säsìlpeyt a fìlì’fya rayey txankrr.

  Ulte mipa zìsìtìri – fraporu etrìpa syayvi!

 8. Alyara Arati says:

  Furia yoratsa’ oe, nìngay ke srefoley. Way a nolew sivar, ke lamu oer na yora’tu. Slä fpolìl oel futa tsaway tsranten oeru nìtxanwawe nìtxan.

  Irayo ma smuktu ulte mipa zìsìtìri ayngaru livu lefpom nìwotx.

 9. SGM (Plumps) says:

  Don’t want to be nitpicky again, but according to the “Getting to know you, part 1” post, the title should be Ayngaru tsìnga yora’tut(i), right?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *