Mipa Zìsìt Lefpom! Happy New Year!

A very Happy New Year, my friends! May 2014 bring health, peace, and joy to you all.

NìNa’vi . . . 

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to Mipa Zìsìt Lefpom! Happy New Year!

 1. 'Eylan Ayfalulukanä says:

  Mipa zìzìt lefpom, ma Karyu Pawl. Tsun fìzìzìt kivulat ‘uot a sìltsan sì pxay!

 2. Blue Elf says:

  *Fìtìrangalìri seiyi oe irayo, ma Nawma Karyu. New oe nìteng plltxe san Ngari livu mipa zìsìt lefpom sì sìltsan nì’aw ulte sìngäzìkìl ‘ivawnìm ngat.

  Slä, zene oe pivawm – sweylu txo fko ke pivlltxe san zìyevamunge sìk, ki san zamìyevunge sìk, kefyak?

 3. Prrton says:

  Kosmana fì’upxareri seiyi irayo, ma Karyu! Aylrrtok ngaru nì’eyng!

 4. Ngaru irayo, karyu Pawl, ma tsmuke!

 5. SGM (Plumps) says:

  ’Upxareri ngeyä irayo nìtxan, ma Karyu Pawl.

  zusa’ua srr ngeyä ta tìflä, fpomtokx sì fpom teya liyevu nìteng.

 6. Tanri says:

  Tstunwia aylì’uri ngeyä irayo seiyi ngaru nìtxan, ma Karyu.
  Hoeta tìkangkemìri a fpi lì’fya leNa’vi irayo seiyi nìteng, ulte rangal tsnì Eywa lrrtok sivi ngaru fratrr nìwotx a mì zìsìt a sngìlmä’i.

 7. Ana says:

  Kaltxì I’m trying to learn Na’vi and I’m happy that I can underestand some words of the message
  Irayo ma Pawl ulte hugs from uruguay :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *